સૈનિક સ્કુલ બાલાચડી એડમીશન નોટીફીકેશન ૨૦૨૨ Sainik School Jamnagar Balachadi Admission Notification 2022

સૈનિક સ્કુલ બાલાચડી એડમીશન નોટીફીકેશન ૨૦૨૨ : Sainik School Jamnagar Balachadi Admission Notification 2022 : Sainik School Admission form 2022

National Informatics Centre (NIC), established in 1976 has rich experience in providing ICT and e-Governance support to the Government for the last 4 decades. It has emerged as a promoter of digital opportunities for sustainable development. NIC spearheaded the usage of Information Technology systems and services for enhancing the productivity, efficiency, and effectiveness of social and public administration.

Sainik Schools Society (SSS) is an autonomous organization under the Ministry of Defence, Govtof India. The Society runs Sainik Schools. Sainik Schools are English medium residential schools affiliated to CBSE. Sainik Schools prepare Cadets to join the National Defence Academy (NDA),Khadakwasla (Pune), Indian Naval Academy, Ezhimala and other Training Academies for officers.At present there are a total of 33 Sainik Schools across the country. List of Sainik Schools is given in Appendix- IA.

Read Also: ગીર નેશનલ પાર્ક નો અદ્ભુત નજારો 360 ડીગ્રી વ્યુ નિહાળો તમારા મોબાઈલમાં ઘરે બેઠા Full HD Video

સૈનિક સ્કુલ બાલાચડી એડમીશન નોટીફીકેશન ૨૦૨૨

facilitating electronic delivery of services to the government (G2G), business (G2B), citizen (G2C) and government employee (G2E). Through the nationwide network across all 37 States/ UTs and 720+ Districts, NIC is steadfast towards the development of smart digital infrastructure for empowering citizen-based services.

Examination management services developed by e-Counselling division, NIC facilitate central/state examination boards to undertake candidate registration and result declaration process with seamless integration of various facets, from registration, application inspection, eligibility fulfillment, online payment and result formulation. Services allow candidates to register online for an examination covering.

Read Also: Post Office 399 Insurance Scheme: પોસ્ટ ઓફીસના આ વિમામા તમને મળશે માત્ર રૂ.૩૯૯ ના પ્રિમિયમમા રૂ.૧૦ લાખનો વિમો Free Medical insurance

સૈનિક સ્કૂલ પ્રવેશ પરીક્ષા ૨૦૨૩ સૈનિક સ્કૂલ બાલાચડીમાં પ્રવેશ માટે પ્રવેશ પરીક્ષાના ફોર્મ ભરાઈ છે. આ પરીક્ષા નેશનલ ટેસ્ટ ટિંગ એજન્સી દ્વારા લેવામાં આવે છે.(ભારતની મુખ્ય ૩૩ સૈનિક સ્કૂલ સહિત અન્ય નવી બનેલ સ્કૂલ પણ પ્રવેશ આપવામાં આવે છે) ફોર્મ ૨૧/૧૦/૨૦૨૨ થી ૩૦/૧૧/૨૦૨૨ દરમિયાન ભરાશે.

પરીક્ષાની તારીખ ૦૮/૦૧/૨૩ છે. ધોરણ ૬ અને ૯ માં પ્રવેશ આપવામાં આવે છે. સૈનિક સ્કૂલે એ સંરક્ષણ મંત્રાલય ભારત સરકાર દ્વારા સંચાલિત અને સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન (CBSE) સાથે સંલગ્ન અંગ્રેજી માધ્યમની નિવાસી સ્કૂલ છે. સૈનિક સ્કૂલ એ કેડેટ્સને નેશનલ ડિફેન્સ એકેડમી (NDA), ખડકવાસલા (પુણે), ઇન્ડિયન નેવલ એકેડેમી, એઝિમાલા અને અધિકારી બનવા માટે અન્ય તાલીમ એકેડમીમાં જોડાવા માટે તૈયાર કરે છે. સૈનિક સ્કૂલ માં પ્રવેશ ફોર્મ ભરવા માટેની લિંક:

sainik School Jamnagar Balachadi Admission Form

Admision Notification pdfclick here
Sainik school Online Form Linkclick here
Rojgar update home pageclick here
સૈનિક સ્કુલ બાલાચડી એડમીશન નોટીફીકેશન ૨૦૨૨
સૈનિક સ્કુલ બાલાચડી એડમીશન નોટીફીકેશન ૨૦૨૨

Leave a Comment